Přejít na hlavní obsah

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

CZHOSTING v souladu s GDPR

CZHOSTING považuje ochranu soukromí a ochranu (osobních) dat za velmi významnou a proto vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů zákazníků (případně potencionálních zákazníků) CZHOSTING (dále jen „Zásady”) jejichž cílem je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje CZHOSTING zpracovává při poskytování služeb CZHOSTING a při návštěvách internetových stránek provozovaných CZHOSTING (a ne tedy pouze hostovaných pro třetí strany – zákazníky CZHOSTING) a kontaktech s potenciálními nebo současnými zákazníky a kontaktech s návštěvníky společnosti a kontaktech s potencionálními uchazeči o zaměstnání u CZHOSTING.

Součástí těchto Zásad je také definice k jakým účelům a jak dlouho CZHOSTING tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je můžepředat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

CZHOSTING

Za „CZHOSTING” se v těchto Zásadách označuje provozovatel internetových služeb (dále jen „Služby“) společnost CARPATIA SERVICES s.r.o., IČ 26392178, Koperníkova 783/19, 30100 Plzeň 3, Jižní Předměstí, C 17389 vedená u Krajského soudu v Plzni, případně další společnosti patřící do skupiny CZHOSTING.

Dalšími společnostmi patřícími do skupiny CZHOSTING se mají na mysli všechny obchodní společnosti s obdobnou akcionářskou strukturou, případně jiné obchodní společnosti CZHOSTING patřící do majetkově propojené skupiny s CARPATIA SERVICES s.r.o., a to včetně dceřiných nebo sesterských společností. Jelikož výčet těchto společností se v čase může měnit, tak jsou deklarovány pouze takto obecně. Seznam konkrétních společností je vždy uveden v aktuální podobě na internetových stránkách CZHOSTING a to současně s těmito Zásadami. Zpracovatelem Osobních údajů jsou některé z firem skupiny CZHOSTING. O konkrétním právním vztahu konkrétní společnosti vůči Zákazníkovi (jako Správci) rozhoduje (u placených služeb) skutečnost kdo vystavil daňový doklad k poskytnutým službám poskytnutých Zákazníkovi. Pokud nedošlo k fakturaci, tak je Zpracovatelem výše uvedená mateřská společnost CARPATIA SERVICES s.r.o.

Všechny tyto společnosti se v těchto Zásadách označují dále jen „CZHOSTING“.

Všechny společnosti zahrnuté pod CZHOSTING využívají – sdílejí – technické zázemí, společnou administraci, nástroje pro administraci a další provozní zdroje, včetně lidských.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků CZHOSTING a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb CZHOSTING, zájemců o služby CZHOSTING a návštěvníků internetových stránek provozovaných CZHOSTING, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči CZHOSTING.

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků CZHOSTING jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). CZHOSTING prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Předmět činnosti CZHOSTING

CZHOSTING je hostingová společnost, která svým zákazníkům nabízí různé hostingové služby, přičemž se jedná zejména o služby registrace jmen domén (včetně služeb souvisejících jako je například provoz DNS serverů), hostování webových stránek, hostování e-mailových stránek, provoz virtuálních serverů, provoz cloudových služeb, provoz velkokapacitních a zálohovacích úložišť. Jedná se o demonstrativní výčet a rozsah poskytovaných služeb se může v průběhu času měnit.

V případě, že nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto Zásady, tak CZHOSTING provede aktualizaci těchto Zásad.

CZHOSTING jako Zpracovatel

CZHOSTING není zpracovatelem žádných osobních údajů pro třetí strany, vyjma přesně vyjmenovaných situací v těchto Zásadách. Z hlediska právního je CZHOSTING ve vztahu zpracovatele vůči zákazníkům CZHOSTING, kteří využívají hostingové služby CZHOSTING, protože data jsou ukládána na serverech CZHOSTING.

CZHOSTING nezasahuje obsahově, technicky nebo právně do dat, která mají zákazníci CZHOSTING umístěny na serverech (nebo jiných technických zařízeních obdobné povahy – dále jen „Servery”) u CZHOSTING. CZHOSTING má se svými zákazníky uzavřené zvláštní Zpracovatelské smlouvy a není smluvně a právně oprávněn jakkoliv obsahově nebo technicky zasahovat do žádných dat (včetně dat a informací osobní povahy) zákazníků na Serverech CZHOSTING.

CZHOSTING provádí automatické skenování dat uložených na serverech CZHOSTING pomocí systémových nástrojů (například antivir, opravy práv, využívání obsahu a služby).

Pověřenec

CZHOSTING nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u CZHOSTING vyžadován.

Zpracování osobních údajů u CZHOSTING

Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na základě udělení souhlasu.

Osobní údaje CZHOSTING zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o zákazníky CZHOSTING, dodavatele CZHOSTING a jiné osoby, které jsou s CZHOSTING ve smluvním vztahu. Všechny situace jsou upravené v těchto zásadách.

CZHOSTING dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Právě platná legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit již zpracované osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.

Nejmenší možný rozsah zpracování

CZHOSTING zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Rozsah je dále definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje CZHOSTING udržuje (ve spolupráci se subjekty) co nejpřesnější a aktualizované.

Informace o zabezpečení

CZHOSTING klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. CZHOSTING má dostatečná organizační opatření, včetně detailně nastavených procesních postupů pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů. CZHOSTING také věnuje maximální péči technickému zabezpečení všech osobních údajů.

Osobní data jsou ukládána do samostatné části datového úložiště, které je zabezpečeno přísnými technickými a organizačními opatřeními, v důsledku čehož lze data zpracovávat pouze pro účely k tomu určené a není možné je technicky propojit s daty jiných služeb.

CZHOSTING má osobní údaje provozovány a zpracovávány na fyzicky oddělené interní síti. Veřejná síť je oddělená od interní sítě. Přístup na interní síť je umožněn jen v provozovně CZHOSTING. Z externí sítě je přístup do interní sítě (a tím k osobním datům) umožněn jen vybraným a prověřeným pracovníkům formou VPN.

Datacentra CZHOSTING jsou koncipována, navrhována a provozována tak, aby se předcházelo také fyzickému zneužití osobních údajů.

K osobním datům mají přístup (kromě výjimek uvedených v těchto Zásadách) jen pracovníci CZHOSTING a to vždy v přesně definovaném rozsahu, který je nutný pro výkon jejich pracovní činnosti. Oprávnění a přístup k osobním datům se u jednotlivých pracovníků liší a to v souladu s přísnými interními pravidly (v závislosti na délce praxe, pozici, proškolení, oprávnění, vykonaných zkouškách a například na výsledcích odborných psychotestů) .

CZHOSTING všechny osobní údaje uchovává ve svých informačních systémech, zálohy na svých zálohovacích médiích, a to na území Evropské unie. Všechny informační systémy a servery jsou umístěny či uchovávány pod přímou fyzickou kontrolou CZHOSTING a to v prostorách CZHOSTING a na zařízeních provozovaných CZHOSTING. Nevyplývá-li ze Zásad jinak, nejsou osobní údaje poskytovány ani zpřístupňovány třetím osobám.

Zálohování a obnova ze zálohy

Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohované. V provedených zálohách (souborech, snapshotech apod.) CZHOSTING do dat nezasahuje a v případě obnovy CZHOSTING osobní data po obnově upraví tak, aby byla v souladu s těmito Zásadami.

V případě, že (například) dojde k poškození některých technických zařízení a tím k poškození některých osobních údajů, tak je CZHOSTING oprávněn obnovit všechna potřebná data ze zálohy, která jsou k tomuto určena. CZHOSTING se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů, z takto obnovených dat, vymaže (případně jinak odstraní) nebo anonymizuje všechna data (osobní údaje), která tam podle těchto Zásad již nemají být dostupná.

Osobní údaje a osobní údaje zpracovávané CZHOSTING

CZHOSTING považuje za osobními údaje (dále jen „Osobní údaje“) všechny informace, které se vztahují k fyzické osobě a kterou je CZHOSTING schopen na základě těchto informací zcela jednoznačně identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb svým zákazníkům CZHOSTING zpracovává nebo může zpracovat osobní údaje, které jsou uvedené v těchto Zásadách.

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Osobní údaje získává CZHOSTING od subjektů těchto údajů. CZHOSTING zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy.

CZHOSTING neukládá a nezpracovává nepotřebné informace například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu, které jsou automaticky předávané CZHOSTING z některých sociálních sítí v okamžiku, kdy je zákazníkův účet u CZHOSTING propojen (nebo propojován) s účtem na sociálních sítích.

Veškeré údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné. U nepovinných je na zvážení Zákazníka zda je vyplní a pokud je vyplní, tak dává CZHOSTING souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů.

Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.

Vzhledem k online komunikaci s CZHOSTING a objednávání služeb CZHOSTING není možné jednoznačně identifikovat komunikující nebo objednávající osobu a tím nelze vyloučit, že objednávky (nebo například komunikaci a předávání osobních údajů) neprovádí (neposkytuje osobní údaje) namísto zákazníka CZHOSTING někdo jiný - třetí osoba. V takovém případě třetí osoba, která komunikuje s CZHOSTING, případně objednává namísto zákazníka CZHOSTING či zastupuje zákazníka CZHOSTING a poskytuje osobních údajů tohoto zákazníka, potvrzuje, že má pověření od zákazníka k poskytnutí jeho osobních údajů.

Zákazníci mohou v zákaznické administraci CZHOSTING například využívat tzv. adresáře kontaktů, kde mohou mít předvyplněné údaje pro rychlejší objednání služeb.

Tyto adresáře kontaktů mohou obsahovat osobní údaje třetích osob. V tomto případě se využije předchozí odstavec obdobně.

Uvedením osobních údajů třetí osoby v zákaznické administraci CZHOSTING nebo u některých služeb CZHOSTING nejsou nijak dotčena jakákoliv práva na ochranu osobních údajů těchto třetích osob podle těchto Zásad.

Osobní údaje mohou být v evidenci používány opakovaně a to u různých služeb, případně v souvislosti s různou povahou použití (například zákaznický účet, kontakty majitele služby, kontakty správce služby, kontakty pro vyúčtování služby).

Tyto údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné a ostatní údaje jsou v tomto konkrétním případě nepovinné a je na zvážení Zákazníka zda je vyplní a pokud je vyplní, tak dává CZHOSTING souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů.

Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.

Přehled Osobních údajů zpracovávaných CZHOSTING najdete v samostatném dokumentu – Údaje u CZHOSTING v sekci I.

Provozní údaje a lokalizační údaje

CZHOSTING zpracovává další provozní a lokalizační údaje týkající se přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, které jsou potřebné pro vyúčtování služeb (například o datových přenosech, e-mailových služeb, obsazeném datovém prostoru a dalších službách poskytnutých ze strany CZHOSTING), případně pro řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností CZHOSTING.

Přehled provozních a lokalizačních údajů zpracovávaných CZHOSTING najdete v samostatném dokumentu - Údaje u CZHOSTING v sekci II.

Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, nebo při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos dat nebo poskytnutí služby. Údaje generované (například) sítovými zařízeními při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

Komunikace mezi CZHOSTING a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb CZHOSTING mezi CZHOSTING a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, krátkých textových zpráv, chatové a případně videochatové komunikace mezi zákazníkem a CZHOSTING.

Údaje zpracované na základě souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů CZHOSTING, ale jejich zpracování umožní CZHOSTING zlepšovat služby a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Přehled údajů zpracovávaných CZHOSTING na základě souhlasu najdete v samostatném dokumentu - Údaje u CZHOSTING v sekci III.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů u CZHOSTING

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu CZHOSTING nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů CZHOSTING

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností CZHOSTING a ochranu oprávněných zájmů CZHOSTING je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Přehled údajů zpracovávaných CZHOSTING na základě souhlasu najdete v samostatném dokumentu - Údaje u CZHOSTING v sekci IV.

Mazání a anonymizace

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Následně jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny v těchto Zásadách.

Doba uchovávaní informací o zákaznících CZHOSTING

U zákazníků služeb CZHOSTING, je CZHOSTING oprávněn v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči CZHOSTING, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s CZHOSTING po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy s CZHOSTING. Osobní údaje CZHOSTING smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.

Zákazník s tímto souhlasí okamžikem uzavření smlouvy a je si vědom, že jako subjekt údajů nemůže tento souhlas odvolat.

Informace o jednání a komunikace s potencionálními zákazníky CZHOSTING

V případě jednání a komunikace mezi CZHOSTING a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je CZHOSTING oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 5 let od příslušného jednání.

Osobní údaje CZHOSTING smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním roce po uplynutí doby v předchozí větě.

Účetní doklady

Faktury a další účetní doklady vystavené CZHOSTING jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje CZHOSTING smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.

Zvukové záznamy telefonních hovorů

Zvukové záznamy telefonních hovorů, které jsou přijaty zákaznickou podporou CZHOSTING jsou zpracovávány po dobu 180 dní ode dne jejich pořízení.

Zákaznický účet

Vyplněním údajů potřebných k vytvoření zákaznického účtu nám dává subjekt údajů souhlas se zpracováním, které je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Úplné vymazání zákaznického účtu je provedeno na základě autorizovaného požadavku subjektu údajů s tím, že v zákaznické administraci se nesmí nacházet žádná aktivní služba, nesmí tam být žádný nevyužitý kredit na zálohovém účtu a žádné aktivní DNS servery. V případě, že v zákaznickém účtu jsou jakékoliv údaje o službách apod., tak zákaznický účet není mazán, ale deaktivován bez možnosti přihlášení.

Smazání zákaznického účtu , respektive anonymizace v souladu s těmito Zásadami, proběhne po smazání (případně anonymizaci) všech Služeb v zákaznickém účtu (po uplynutí lhůt pro jednotlivé služby) v souladu s těmito Zásadami.

Zákaznický účet – sdílené přihlášení

Dobrovolnou aktivací funkce sdíleného přihlášení v zákaznické administraci CZHOSTING, dává subjekt údajů souhlas se zpracováním údajů přijatých z podporovaných externích aplikací (jako je například Facebook, Twitter a jiné - kompletní výčet v zákaznické administraci), které je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Jde zejména o údaje email, jméno, příjmení a profilová fotka. Účelem funkce sdíleného přihlášení je nabídnout zákazníkovi pohodlí a využití pouze jedněch přihlašovacích údajů. Externí aplikace předávají CZHOSTING osobní údaje, které CZHOSTING uchovává po dobu aktivní funkce sdíleného přihlášení nebo do doby zániku zákaznického účtu, který je popsán v odstavci výše Zákaznický účet.

Podklady pro případnou reklamaci

V souladu s § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je CZHOSTING povinen uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel CZHOSTING zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. CZHOSTING je dále oprávněn zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

Provozní a lokalizační údaje

V souladu s § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je CZHOSTING povinen uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je poskytnout orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům, ale vždy za splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

CZHOSTING uchovává v souladu se zákonem další provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem - zejména takzvané logy přístupů (například access log, error log, ftp logy, logy e-mailové komunikace a další). Tyto logy obsahují všechny informace o úkonech Zákazníka vůči CZHOSTING a/nebo třetím osobám. Vzhledem k obsahu jsou tyto logy poskytnuty pouze na základě žádosti dotčených subjektů a to v souladu se zákonem, případně jen úřadům nebo státním orgánům. CZHOSTING nezasahuje do obsahu logů a tyto logy mohou být použité jako důkazy v různých řízeních.

Přehled uchovávaných logů, provozních a lokalizačních údajů u CZHOSTING najdete v samostatném dokumentu - Údaje u CZHOSTING v sekci V.

Po uplynutí výše uvedených lhůt pro ukládání logů, CZHOSTING příslušné logy smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci.

Zpracovávání údajů zákazníků služeb CZHOSTING se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

U zákazníka služby CZHOSTING s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 1. 1. 2016 nabírá CZHOSTING nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu.

Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude CZHOSTING od 1.1.2016 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb CZHOSTING a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to zejména formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů (e-mailu), případně telefonicky, písemně (včetně příloží k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy. CZHOSTING si o zákaznících, kteří souhlas pro marketingové a obchodní účely udělí, vytváří a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou použité pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb CZHOSTING a následujících 5 let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v těchto Zásadách, a to po dobu, po kterou je CZHOSTING oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované CZHOSTING, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany CZHOSTING pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zákazník služby CZHOSTING v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.

Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává CZHOSTING s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb CZHOSTING. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných CZHOSTING, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies CZHOSTING, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Webové stránky CZHOSTING využívají technologie retargetingu různých externích reklamních systémů. Tato technologie umožňuje ukázat návštěvníkům CZHOSTING, kteří již projevili zájem o produkty CZHOSTING, reklamy a nabídky CZHOSTING v externích reklamních systémech.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných CZHOSTING

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných CZHOSTING, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek CZHOSTING a pro účely internetové reklamy CZHOSTING.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání u CZHOSTING

V případě uchazečů o zaměstnání u CZHOSTING jsou zpracovávány pouze osobní údaje uvedené v životopisu nebo v komunikaci související s výběrovým řízením. V případě, že nedojde k uzavření pracovního poměru, jsou všechny osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu 5 let po skončení výběrového řízení nebo vzájemné komunikace související s výběrovým řízením. Osobní údaje CZHOSTING smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním roce po uplynutí doby v předchozí větě.

Sdílení osobních údajů s jinými správci

CZHOSTING nesdílí osobní údaje s jinými správci s výjimkou společností v rámci skupiny CZHOSTING.

Kategorie příjemců osobních údajů

CZHOSTING při plnění svých povinností využívá některé odborné a specializované služby třetích stran. V případě, že externí dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od CZHOSTING, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů CZHOSTING a nesmí je využít jinak. Jde například o činnost rozesílání zásilek, činnost znalců, advokátů, auditorů, externí správu IT systémů, internetovou reklamu. S každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam těchto zpracovatelů je dostupný na webových stránkách CZHOSTING a je pravidelně aktualizován.

Aktualizace tohoto seznamu nemá vliv na tyto Zásady. Změny seznamu jsou archivovány a číslovány.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem zejména na území České republiky, výjimečně se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

CZHOSTING v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Přehled zpracovatelů spolupracujících s CZHOSTING najdete v samostatném dokumentu - Údaje u CZHOSTING v sekci VI.

Způsob zpracování osobních údajů

CZHOSTING zpracovává osobní údaje převážně elektronicky automatizovaně, ale také ručně (v tištěné a elektronické podobě). CZHOSTING vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Ruční zpracování CZHOSTING provádí v provozovnách a pobočkách CZHOSTING jednotlivými pověřenými pracovníky CZHOSTING a to vždy za dodržení interních pravidel pro správu a nakládání s osobními údaji.

Za účelem zpracování má CZHOSTING stanovená technicko-organizační a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo nahodilému neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, úpravám, ztrátě, poškození nebo k jinému zneužití osobních údajů.

CZHOSTING a všechny osoby účastnící se na zpracování osobních údajů respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů a proto vždy postupují v souladu s pravidly a v souladu s těmito Zásadami a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Obchodní sdělení zasílaná e-mailem

Z obchodních sdělení zaslaných CZHOSTING je vždy zřejmé, že CZHOSTING je jejich odesílatelem a je vždy dostatečně zřejmé, že se jedná o obchodní sdělení (tato informace je vždy uvedena v textu zprávy a Předmět mailové zprávy obsahuje informaci jako například Novinky nebo Newsletter nebo Aktuality). Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu CZHOSTING, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů u CZHOSTING

Subjekt údajů, kterého lze dostatečně identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, která odpovídajícím způsobem (v souladu s těmito Zásadami) prokáže CZHOSTING svoji totožnost, má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od CZHOSTING potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude CZHOSTING oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Žádost na kopii osobních údajů nebo potvrzení o zpracování osobních údajů lze učinit pouze autorizovaně v zákaznické administraci CZHOSTING nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla CZHOSTING. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci CZHOSTING) si CZHOSTING vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na opravu a doplnění nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude CZHOSTING zpracovávat nebo zpracovává. Zákazník CZHOSTING má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm CZHOSTING zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede CZHOSTING bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost lze učinit autorizovaně v zákaznické administraci CZHOSTING nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla CZHOSTING.

V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci CZHOSTING) si CZHOSTING vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud CZHOSTING neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. CZHOSTING má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit na CZHOSTING v zákaznické administraci CZHOSTING nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla CZHOSTING. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci CZHOSTING) si CZHOSTING vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování a to učinit v zákaznické administraci CZHOSTING nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla CZHOSTING. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci CZHOSTING) si CZHOSTING vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany CZHOSTING v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné učinit v zákaznické administraci CZHOSTING nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla CZHOSTING. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci CZHOSTING) si CZHOSTING vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat CZHOSTING o předání těchto údajů jinému správci. Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové žádosti vyhovět. Žádost je možné učinit v zákaznické administraci CZHOSTING nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla CZHOSTING. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci CZHOSTING) si CZHOSTING vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu CZHOSTING.

V případě, že CZHOSTING neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, CZHOSTING zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Námitku je možné učinit v zákaznické administraci nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla CZHOSTING. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci CZHOSTING) si CZHOSTING vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit v zákaznické administraci nebo odkliknutím odkazu v obchodním sdělení.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu e-mailovému kontaktu je možné kdykoli odvolat v zákaznické administraci nebo odkliknutím odkazu v obchodním sdělení.

Zpracování údajů z cookies je možné omezit nebo zrušit příslušným nastavením webového prohlížeče.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.

CZHOSTING prohlašuje, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.

Právo obrátit se na CZHOSTING a právo obrátit se na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů

Každý subjekt údajů, který se domnívá, že CZHOSTING zpracovává jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo těmito Zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na CZHOSTING a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu.

Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

CARPATIA SERVICES s.r.o.
Koperníkova 783/19
30100 Plzeň 3, Jižní Předměstí
IČ 26392178
DIČ CZ26392178
e-mail: gdpr@czhosting.cz

Případně další společnosti skupiny CZHOSTING, jejichž aktuální seznam je uveden na webových stránkách.

Zveřejnění Zásad a účinnost Zásad

Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách CZHOSTING. Jakékoliv úpravy těchto Zásad budou na internetových stránkách zveřejněny včetně historie změn.

Účinnost těchto zásad je od 1. 1. 2016.

Přihlášení

správa služeb CZhosting

Nemáte účet? Přihlásit se